Ergonomía y evaluación ergonómica de puestos de trabajo

  • Talento
  • 1 hora de lectura

'XUDQWH DxRV VH KD YHQLGR HQWHQGLHQGR OD SUHYHQFLyQ GH
UL
HVJRV ODERUDOHV HQ
O
D HPSUHVD
FRPR XQD VHULH GH DFFLRQHV DLVODGDV H tQGHSHQGtHQWHV FX\R ~QLFR REMHWR FRQVLVWtD HQ
PDQWHQHUXQD RUJDQL]DFLyQOHJDO FRQHO ILQ GH
FXPS
O
LU FRQ ODV REOLJDFLRQHV HPSUHVDULDOHV HQ
PDWHULDGH VHJXULGDGHKLJLHQHHQ HO
WUDEDMR

3RVWHULRUPHQWH
HQ pSRFDV PiV
UHF
L
HQWHV\HQ HVSHFLDO HQ OD JUDQ
HPSUHVD
FRPLHQ]DQ D
SODQWHDUVH QXHYDV IRUPDV GH
R
U
JDQL]DFLyQ GH OD SUHYHQFLyQ PiV DFRUGHV FRQ VXV
QHFHVLGDGHV
TXH
LQGXGDEOHPHQ
W
H LQFOX\H HQ VX VHQR OD HVWUXFWXUD IRUPDO
FRPHQ]DQGR D
SUR
O
LIHUDU ORVGHQRPLQDGRV 'HSDUWDPHQWRVGH6 HJXULGDGR6 HUYLFLRVGH
3UHYHQF
L
yQ

( Q
ODDFWXDOLGDG
FRPR FRQVHFXHQFLDGH ODHQWUDGD HQ YLJRU GH OD /H\GH 3UHYHQFLyQGH
5 LHVJRV
/DERUDOHV
ODV
SROtW
L
FDV GH
S
U
HYHQFLyQ VHKDQ GHVSOD]DGR
GH?
PDFURQZH?
GH
?
( VWDGR
DO
PLFURQ
L
YHO GHOD( PSUHVDGRQGHHPSUHVDULRV
\
WUDEDMDGRUHVDGTXLHUHQWRGRHOSURWDJRQLV
PR D
OD
YH]TXH ORV DQWLJXRV FRQFHSWRV GH VHJXULGDG HKLJLHQH HQ HO WUDEDMR KDQ
V
L
GR
GHVSOD]DGRV SRU
R
W
URV FRQFHSWRV PiV DPSOLRV FRPR PHMRUD GH FDOLGDG GH YLGD PHGLR
DPELHQWHRFRQGLF
L
RQHVGH
WUDEDMR

'H
O
DQWLJXRHQIRTXHGH OD SUHYHQFLyQ EDVDGRHQ OD SURWHFFLyQGH WRVWUDEDMDGRUHV IUHQWH
D
ORV GDx RV GH ORV
DFF
L
GHQWHVGH WUDEDMR
\
HQIHUPHGDGHV
SURIHV
L
RQDOHV VH KD SDVDGR DFRQV?
GHUDUWRGRWLSR GH ULHVJRV H[LVWHQWHVHQHO
O
XJDUGHWUDEDMRFRQVHFXHQFLDHQ
J
U
DQPHGLGDGH OD
DXWRPDWL]DF
L
yQ\GH
OD
DSOLFDFLyQGHODV17\ 1)27
7RGRHOORFRQOOHYD DOD
QHFHV
L
GDG GH XQWUDWDPLHQWR JOREDO
\
PXOWLGLVF
t
SOLQDU SDUD SRGHU
DIURQWD
U OD
GLYHUV
L
GDG GH SUREOHPDV SODQWHDGRV HQ HO TXH OD HUJRQRPtD
\
OD SVLFRVRFLRORJtD
DSOLFDGD DGTXLHUH XQ
HY
L
GHQWHSURWDJRQLVPR DQWH OD QHFHVLGDG GH FRQVHJXLU ODPHMRU
DGDSWDFL
y
Q
GHODV
FRQG
L
FLRQHVGHWUDEDMRDOKRPEUH


,175 2'8&&,Ï1
(5*2120Ë$(1/2638(6726'(75$%$-2
3RU RWUD SDUWH HO PRGHOR RUJDQL]DWLYR TXH DKRUD VH SODQWHD WRPDQGR FRPR EDVH ORV
SULQFLSLRV EiVLFRV GH DFWXDFLyQ GH
ID
DFFLyQ SUHYHQWLYD LQFOXLGRV HQ ID /H\ GH 3UHYHQFLyQ GH
5 LHVJRV /DERUDOHVFRQGXFH KDFLD XQRV SURFHVRV GH VLVWHPDV GH JHVWLyQ LQWHJUDGD HQWRGRV
ORVQLYHOHVMHUiUTXLFRV GHODHPSUHVDGHIRUPDTXH
D /D VHJXULGDG VHD FRQVLGHUDGD GH IRUPD
L
QVHSDUDEOH GH ORV
SURFHGLP
L
HQWRV \
PpWRGRVGH
IDEULFDFLyQ

E
/DVIXQFLRQHV
FR
U
UHVSRQG
L
HQWHV
D
ODVHJXULGDGVHWUDQVILHUDQ GHIRUPDGLUHFWDDOD
OLQHD MHUiUTXLFD GH OD HPSUHVD TXH HV HQ GHILQLWLYD OD UHVSRQVDEOH GH OD
RUJDQL]DFLyQ\
GHVDUUR+R
GHO
WUDEDMR
H
QOD
PLVPD

H 4XH HO
DQiOLV
L
V GH ODV FRQGLFLRQHV GH
WUDED
M
R UHVXOWD IXQGDPHQWDO SDUD HO
UHFRQRFLPLHQWR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR HUJRQyPLFRV
\
SV
t
FRVRFLDOHV
VX
HYDOXDFLyQ
\
SRVWHULRUSURIXQGL]DFLyQHQHOWUDWDPLHQWR GHORV
PLVPRV

G 4XH
V
L
QR VH DQDOL]DQ ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR QR VH FXPSOH OD SULPHUD
REOLJDFLyQ GH OD /H\

LGHQWLILFDFLyQ
\
HYDOXDFLyQ GH
WRGRV
O
RV
IDFWRUHV
GH
ULHVJR
HQ ORV
SXHVWRV
GH
WUDEDMR

H ( O QRDQDOL]DU ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR R DQDOL]DU ORV ULHVJRV ItVLFRV QRV SXHGH
OOHYDUDROYLGDUORVULHVJRVHUJRQyPLFRV
\
SVLFRVRFLDOHVHLQFXPSOLUOD
QRUPDWLYD

/RTXHYLHQHDVXSRQHU
TXH

/RVSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMR GHEHQFRPSUHQGHU ODVPHGLGDVQHFHVDULDV
GH VHJXULGDG
\
SUHYHQF
L
yQ
SD
U
D HYLWDU DFFLGHQWHV X RWURV GDx RV SDUD OD
VDOXG

'HLJXDOIRUPD TXH HVWiQGHILQLGDV ODVIXQFLRQHV GH *HVWLyQ
'LUHFFLyQ\
PDQGR GH OD HPSUHVD
VLPXOWiQHD
P
HQWH GHEHQ TXHGDU GHILQLGDV ODV
IXQFLRQHVGH
VHJXULGDG
\ SUHYHQFLyQGHULHVJRV
D
W
ULEXLGDVDFDGDXQR
'H HVWD IRUPD
DO LJXDO TXH OD HPSUHVD ILMD XQRV REMHWLYRV GH SURGXFWLYLGDG
FDOLGDG
\
PHGLR
DPELHQWH VH LQFOX\H XQ WHUFHU REMHWLYR TXH FRPSUHQGH OD
SUHYHQF
L
yQ GH 5 LHVJRV ODERUDOHV HQ
ODHPSUHVD FRPR
IDFWR
U
GHWHUPLQDQWH GH OD
FDO
L
GDG
\
SURGXFWLYLGDGHPSUHVDULDO
/D 'LUHFFLyQ GHEH DVXPLU GH IRUPD
V
L
PXOWiQHD
OD
VHJXULGDG GH ULHVJRV
ODERUD
O
HV HQ
O
D SODQLILFDFLyQ
\
HVWDEOHFLPLHQWR GH
REMHWLYRV
RUJDQL]DFLyQ
GH ODV
HVWUXFWXUDV
HMHFXFLyQ \WRPD GH GHFLVLRQHV \HO FRQWURO \HYDOXDFLyQ
GH ORV
UHVXOWDGRV

GH HOORV
LQFOX\HQGR IDFXOWDGHV \
UHVSRQVDELOLGDGHV

( O
HVWXGLR GH OD HUJRQRPtD PH OOHYD HQ SULPHU OXJDU D SUHVHQWDU VX GHILQLFLyQ VHJ~Q ORV
GLIHUHQWHVDXWRUHV
X
RUJDQLVPRVTXH
OD
SUHVHQWDQ
3DUD
HO
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 6 HJXULGDG H +LJLHQH HQ HO 7UDEDMR HV OD
WHFQRORJtD
TXH VH
RFXSD GH ODV UHODFLRQHV HQWUH HO KRPEUH \HO
WUDEDMR
3DUDOD2UJDQ?]DF?yQ
KLWHPDFLRQDa
GHO 7UDEDMR KDEODUtDPRV GH
OD DSOLFDFLyQ FRQMXQWD
GH
ODV FLHQFLDV ELROyJLFDV
\ GH
( 5 *2120Ë$
/D GHILQLFLyQ PiV FRQFUHWD TXH KH SRGLGR HQFRQWUDU GH HVWD HVSHFLDOLGDG HV OD GH 5 8,=
5 2'5 Ë*8( =
O
<  725 2172 *21]$/( = ) -  HQ OD TXH
OD
GHVFULEHQ FRPR
ODV
WpFQLFDV SUHYHQWLYDV RULHQWDGDV D
DERUGDU
ORV IDFWRUHV GH x HVJR GHULYDGRV
SULQFLSDOPHQWH GH OD FDUJD GH WUDEDMR
\
GH OD RUJDQL]DFLyQ GHO PLVPR
$
VX YH] OD
HUJRQRPtD WUDWDUtD GH
HVWXGLDU
ODV FDUJDV ItVLFDV TXH LQFLGHQ HQ HO WUDEDLDGRU
\
OD
SVLFRVRFLRORJtD DSOLFDGD ODVFDUJDV SVtTXLFDV HPRFLRQDOHV
\
FRQGXFWXDOHV HQWUHRWUDV
TXHSXHGHQ
SURGXFLU
PHUPDUHFKD]R
\
RWURWLSR
GHGLVIXQFLRQHV HQ
OD
RUJDQL]DFLyQ
& 21& ( 372
/D
HUJRQRPtD \ SVLFRVRFLRORJtD DSOLFDGD FRPR HVSHFLDOLGDG GH ODV FXDWUR TXH FRPSRQHQ OD
HVWUXFWXUD GHORVFRQRFLPLHQWRV GH ODSUHYHQFLyQ GH ULHVJRVODERUDOHV VLQWHWL]DHO HVIXHU]RSRU
DGDSWDU
HO
OXJDU
\
PHGLRV GHWUDEDMRDOWUDEDMDGRU PHGLDQWH ODVDGDSWDFLRQHV \UHFXUVRV SDUD
HYLWDU ORV ULHVJRV HQ OD VDOXG GH ORV WUDEDMDGRUHV SRU HO LQDGHFXDGR GLVHxR GHO SXHVWR GH
WUDEDMRR
OD
IDOWDGHIDFWRUHVTXHIDFLOLWHQODVWDUHDV
 (5*2120,$
< 
36,&262&,2/ 2*O$ $38&$ '$
5
~QLFDPHQWHKDFLDHO HVWXGLRGH ORVIDFWRUHV
\
FRPSRUWDPLHQWRV KXPDQRVHQHOWUDEDMR 6 HUtDD
QRPRVSDUDGHWHUPLQDUODQXHYDFLHQFLDDSOLFDGD\ SOXULGLVFLSOLQDUTXHHQHOSULQFLSLRVHGLULJH
$
SDUWLU GH GLFKD FRQWLHQGD HO EULWiQLFR 0XUUHO SURSRQH HO QHRJROLVPR HUJR QRPtD HUJR
SRUORVVROGDGRV
HTXLSRV ~WLOHV\PiTXLQDVGH PDWDUSDUDHQFRQWUDU XQDPD\RUHILFDFLD HQ
- D
JXHUUDHQVX XVR
VREUH ODV UHODFLRQHV HQWUH HO KRPEUH
\
VX HQWRUQR FRQ XQDILQDOLGDG FODUD GH SUHSDUDU D ORV
DXWRU IXH ( OWRQ
0D\R

6 HUtD HQ OD

*XHUUD 0XQGLDO FXDQGR HPSH]DURQ D UHOXFLU HVWXGLRV
LQYHVWLJDU HQ ORV IDFWRUHV PRWLYDFLRQHV GHO WUDEDMR HQ ODWHUFHUD GpFDGDGH HVWH
V
L
JOR
\
FX\R
DO KRPEUH D
OD
PiTXLQD HQ ODV IiEULFDV WH[WLOHV VHJ~Q ODV WHRUtDV GH )D\RO VH HPSH]y D
)UHQWHDODFRQFHSFLyQ SRFRKXPDQDGHILQDOHV GHO VLJORSDVDGRGRQGHVH WUDWDEDGHDGRSWDU
VHQWDUODEDVHKLVWyULFDTXHQRVOOHYHDFRPSUHQGHUPHMRUHOFDPLQRUHFRUULGR
GH
ODHUJRQRP?D
8QDYH] TXHPH KHDGHQWUDGR HQ OD GHILQLFLyQ GH HVWD
G
t
VFLSOLQD GHO FRQRFLPLHQWRWHQGUp TXH
DXWRUHV

HIHFWLYR
\ VDWLVIDFWRULR SRU LQGLYLGXRVI
JUXSRV \ RUJDQL]DFLRQHV H? VHJXQGR GH ?RV
RSHUDFLRQHV
\
PDQWHQLPLHQWR GH SURGXFWRV
\
VLVWHPDV SDUD
IDFLOLWDU
HO XVR VHJXUR
TXH SXHGHQ
VHU
DSOLFDGDV
\
YDOLGDGDV SDUD ODV HVSHFLILFDFLRQHV GLVHx RV HYDOXDFLRQHV
FRQRFLPLHQWRV
\
WHRUtDV VREUH ODV FDSDFLGDGHV KXPDQDV
\
FDUDFWHULVWLFDV ELROyJLFDV
3ULPHUR GH HOORV \ GH UDPD GH OD FLHQFLD \ WHFQRORJtD TXH LQFOX\H DTXHOORV
PiTXLQDV \
GLVSRVLWLYRV
TXH SXHGDQ
VHU
XWLOL]DGRV FRQ HOPi[LPR
FRQIRUW
\HILFDFLD HO
FRQRFLPLHQWRV FLHQWtILFRV UHODWLYRV DO KRPEUH \ QHFHVDULRV SDUD
FRQFHELU ORV
~WLOHV
/RV DXWRUHV
$
:LVQHU\
)
&KULVWHQVHQ UHVSHFWLYDPHQWH KDEODQ GH
 FRQMXQWR
GH
ORV EHQHILFLRV HQ WpUPLQRV GHHILFLHQFLD
\
ELHQHVWDU GHO KRPEUH
LQJHQLHUtD SDUD
ORJUDU
ODDGDSWDFLyQ PXWXD ySWLPD GHO KRPEUH
\
VX WUDEDMR PLGLpQGRVH
/DHUJRQRPtDKDWUDWDGRGHYDORUDUPHGLDQWHGLIHUHQWHVWpFQLFDV\GLIHUHQWHVGLVFLS?LQDVFRPR
OD PHGLFLQD OD LQJHQLHUtD OD SVLFRORJtD OD ItVLFD \ RWUDV ORV IDFWRUHV TXH SXHGHQ IDFLOLWDU
HW
FRQWURO GH ORV ULHVJRV HQ HO
WUDEDMR

3DUD HOOR VH FXHQWD FRQ HVWXGLRV LPSRUWDQWtVLPRV SDUD
FRQRFHU ODV PHGLGDV GHO PRELOLDULR D WHQHU HQ FXHQWD SDUD ODV GLIHUHQWHV WDOODV FRUSRUDOHV
VHJ~QVH[R\HGDG HQHO FDVRGH ODHUJRQRPHWUtDSRUHMHPSOR \ HQRWURV FDVRVTXpFRORUHV
VRQ ORVTXHRIUHFHQ PHQRUGHVJDVWH SDUDODYLVWD GHRSHUDGRUHV GH SDQWDOODVGH YLVXDOL]DFLyQ
GHGDWRVLQIRUPiWLFRVHQHOFDVRGHODItVLFD\ODPHGLFLQD
2WUR FRQFHSWR DWHQHU HQFXHQWDHV HOGHVLVWHPD KRPEUHPiTXLQDHQ HOTXH HVD UHODFLyQ KD
GH VHU WHQLGD HQ FRQVLGHUDFLyQ YDORUDQGR ORV GLIHUHQWHV IDFWRUHV ItVLFRV SVLFROyJLFRV
PHGLRDPELHQWDOHV
HQWUHRWURV
\
TXHGHEHQVHUDQDOL]DGRVSDUDSRGHUOOHYDUDFDERXQDPH`RU
DGDSWDFLyQGHQWURGHO
VLVWHPD

( O
FRQFHSWR GH HUJRQRPtD HVWi DVRFLDGR D GRV IRUPDV GH HQWHQGHUOR FRPR FLHQFLD
\
FRPR
WHFQRORJtD
( O
SULPHUR GH HOORV SRUTXH FRQFXUUHQ HQ HOOD GLIHUHQWHV UDPDV GHO FRQRFLPLHQWR
TXHWUDWDQ GHFRQRFHU HO PHMRUGLVHx RSDUD ODDGDSWDFLyQ GHOSXHVWRGHWUDEDMRD OD
SHUVRQD
\
HO VHJXQGR SRUTXH EXVFD IRUPDV GH DSOLFDU HVRV FRQRFLPLHQWRV SDUD HPSOHDUORV HQ ORV
PHMRUHV
XVRV

SDUWLU GH ORV Dx RV VHVHQWD FRQ OD FHOHEUDFLyQ GHO SULPHU & RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH ( UJRQRPtD
FXDQGR OOHJDUtD D WHQHU HQWLGDG SURSLD
\
UHFRQRFLPLHQWR +DVWD QXHVWURV GLDV SRGHPRV
REVHUYDU ORV HVWXGLRV GH OD HUJRQRPtD HQ P~OWLSOHV DSOLFDFLRQHV HQ WRGRV ORV FDPSRV GH
QXHVWURHQWRUQRKDELWXDOKRJDUYHKtFXORVWUHQHVKHUUDPLHQWDVHWF
/D YDORUDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR HQ FDGD FDVR YDULDUi VHJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV
SHUVRQDOHV
\
ORVIDFWRUHVTXHURGHDQDOSXHVWRGHWUDEDMRLJXDOPHQWHKDEUiTXHYDORUDU
HO
WLSR
GH WDUHD D UHDOL]DU
\
ODGXUDFLyQGH
OD
PLVPD 3RUHOOR ORVWpFQLFRV FRPSHWHQWHV YDORUDUiQ HO
SXHVWR GH WUDEDMR
\
HO PpWRGR GH HVWXGLR PiV DSURSLDGR SDUD SURSRQHU ODV PHGLGDV
FRUUHFWRUDV RSRUWXQDV

/DHUJRQRPtD FHQWUD VX HVWXGLRVHJ~Q HO iPELWRHQTXH GHVDUUROOD VX
ODERU\DVtVHHVSHFLDOL]D
HQ

0,& 5 2( 5 *2120Ë$ GLVHx RUHG
L
VHx RGHSXHVWRVGHWUDEDMR
0$& 5 2( 5 *2120Ë$ GLVHx RRUJDQL]DF
L
RQDO
FRPSOHWR

$WHQGLHQGR WHPSRUDOPHQWH DOPRPHQWRGHDSOLFDUVXV
FRQRFLPLHQWRV
QRVHQFRQWUDPRV FRQ OD
( 5 *2120Ë$ & 25 5 ( & 7,9$ DFW~DVREUHSXHVWRV GHWUDEDMR
X
RUJDQL]DFLRQHV
\D
H[LVWHQWHV

( 5 *2120Ë$ 35 ( 9( 17,9$ 'LVHx DQXHYRVSXHVWRVRHVWUXFWXUDVRUJDQL]DWLYDV
/DVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVHQ
H
U
JRQRPtDDWLHQGHQ
D
FRQVLGHUDUORVVLJXLHQWHV
IDFWRUHV

$PELHQWH
VRQRUR
$PELHQWHOXPLQRVR
0LFURFOLPD
&DOLGDGGHODLUH
36 ,& 2/2*Ë$$3/,& $'$
/D GHILQLFLyQ TXH SODQWHD
OD
2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR VREUH ORV IDFWRUHV
SVLFRVRFLDOHV OD UHPDUFD FRPR 4
LQWHUDFF
L
RQHV HQWUH HO
WUDEDMR
VX PHGLR DPELHQWH OD
VDWLVIDFFLyQ HQ HOWUDEDMR \ ODVFRQGLFLRQHV GH VX
RUJD
Q
L]DFLyQ
SRUXQD SDUWH
\
SRU
RWUD
ODV
/D HUJRQRPtD WDPELpQ HVWXGLD OD IRUPD PiV DGHFXDGD GH ORV PDQJRV GH ODV KHUUDPLHQWDV
SDUD TXH QR SURGX]FD XQD FDUJD ItVLFD SDUD ODV PDQRV PXxHFDV
\
PXVFXODWXUD GH ORV
PLHPEURV GH ORV WUDEDMDGRUHV TXH SXGLHUDQ HVWDU DIHFWDGRV SRU XQ GLVHx R SRFR DGHFXDGR
FDSDFLGDGHV GHO WUDEDMDGRU VXV QHFHVLGDGHV VX FXOWXUD
\
VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO IXHUD GHO
WUDEDMR WRGR ORFXDO DWUDYpV GH SHUFHSFtRQHV\ H[SHULHQFLDV SXHGH LQIOXLU HQ WD VD?XGHQ H?
UHQGLPLHQWR\HQODVDWLVIDFFLyQHQHO
WUDEDMR

$Vt
SXHV
OD SVLFRORJtD WUDWD GH DQDOL]DU \ GH SURSRQHU VROXFLRQHV SDUD DGHFXDU HQ HO
WUDEDMDGRU ORVIDFWRUHV LQWHUQRV HQ ODHPSUHVD
\
ORVH[WHUQRV GHOWUDEDMDGRU SDUDSUHYHQLU ORV
ULHVJRV GH FDUJD
SVtTX
L
FD TXH D PHQXGR
DEXQGDQ

/DH[SUHVLyQ GH HVWDV GLVIXQFLRQHV YLHQH
GDGD HQ RFDVLRQHV FRQ VLWXDFLRQHV GH
VWUHHV
DQVLHGDG
IRELDV
HQWUH RWUDV
\
TXH SXHGHQ
KDFHU GLVPLQXLU ODV FDSDFLGDGHV GHO
WUDEDMDGRU
HQ LQWHUpV SDUD OD HPSUHVD
\
HO GHVJDVWH
SHUVRQDO TXH SURGXFH HQ HO PLVPR SDUD VX
SHUVRQD

3UHIHUHQWHPH
Q
WH VH HVWXGLDUi ODV
FDUDFWHU
t
VWLFDV SHUVRQDOHV GHO
WUDEDMDGRU
VXV SRVLELOLGDGHV GH
L
QWHUDFFLyQ
VRFLDO
VXV
KDELOLGDGHVSVtTXLFDV
\
VHQVRULDOH
V
VXFXOWXUDVXVKiELWRV
HWF

HQHOHQWRPR
ODERUDO
\
FRPR
LQIOX\HQ HQ
p
O
GHWHUPLQDGRV FDVRV GH
W
UDEDMR D VREUH SUHVLyQ
HQ DLVODPLHQWR
VRFLDO
OD
DWHQFLyQ DO
S~
EOLFR
HWF

\
VHJ~Q ORV
FDVRV
KDEUi TXH VRSHVDU ORV IDFWRUHV H[WHUQRV D OD
HPSUHVD
DPELHQWH IDPLOLDU GHO
EDUULR
DPLVWDGHV
HWF
SDUD
W
HQHU XQ
FRQRF
L
PLHQWR PiV
SURIXQGRGH
ORV
FDVRV
\
SURSRQHU
ODVPHGLGDVFRUUHFWRUDV PiV
DSURSLDGDV

ā  
/D /H\

GH

GH
QRYLHPEUH
GH 3UHYHQFLyQ GH 5 LHVJRV
/DERUDOHV
HV
OD
QRUPD OHJDO
SRU
OD
TXH VH GHWHUPLQD HO FXHUSR
EiV
L
FR GH JDUDQWtDV
\
UHVSRQVDELOLGDGHV SUHFLVR SDUD
HVWDEOHFHU
XQ
DGHFXDGR QLYHOGHSURWHFFLyQGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWH
D
ORVULHVJRV
GHULYDGRV GH ODVFRQGLFLRQHV GH
WUDEDMR
HQ HO PDUFRGH XQD SROtWLFD
FRKHUHQWH
FRRUGLQDGD
\
HILFD]

'H DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR 9, GH GLFKD /H\VHUiQ ODV QRUPDV UHJODPHQWDULDV ODV TXH
ILMDUDQ
\
FRQFUHWDUiQ ORV DVSHFWRV PiV WpFQLFRV GH ODV PHGLGDV
SUHYHQW
L
YDV
D WUDYpV GH
QRUPDV PtQLPDV TXH JDUDQWLFHQ OD DGHFXDGD SURWHFFLyQ GH ORV
WUDEDMDGRUHV

( QWUH pVWDV VH
HQFXHQWUDQ QHFHVDULDPHQWH ODV GHVWLQDGDV DJDUDQWL]DU ODVHJXULGDG
\
ODVDOXGHQ ORV OXJDUHV
GH
WUDEDMR
GHPDQHUDTXHVX
XWLO
L
]DF
L
yQ QRVHGHULYHQULHVJRVSDUDORV
WUDEDMDGRUHV

/D
8QLyQ ( XURSHD FRQ OD 'LUHFWLYD
& ( (
GH  GH QRYLHPEUH HVWDEOHFH ODV
GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG\ VDOXG HQ ORV OXJDUHV GH WUDEDMR \ PHGLDQWH HO 5 HDO
'HFUHWR VHSURFHGHD
OD
WUDQVSRVLFLyQ DO'HUHFKRHVSDx ROGHOFRQWHQLGRGHOD
F
L
WDGD
'LUHFWLYD
0$5 & 2/( *$/
 0( 72'2/ 2*I$  '(  ( 9$ /8$&,Ï1 ( 5 *2120Ë& $ '(  38( 6 726  '(  75 $% $- 2
/$ ( 9$/8$& ,Ï1 '(  38( 6 726 
( YDOXDU ORV SXHVWRV GH WUDEDMR HV OD
W
pFQLFD PHGLDQWH OD FXDO VH HVWDE?HFHQ WRV SDUiPHWURV GH
ELHQHVWDU
\
SURGXFWLYLGDG GH ODV SHUVRQDVHQVX PHGLR
ODERUDO

( VWDHYDOXDFLyQ VHVRSRUWD HQ
XQDVHULHGHPpWRGRV
\
REMHWLYRVGHORVTXHGHVWDFDQORVVLJXLHQWHV
 0pWRGR/( 6 7/DERUDWRLUH
G
( FRQRPLH\6 RFLR?RJLHGX
7UDYDLO`

0pWRGR5 185 5 pJLH1DWXUDOGHV 8VLQHV
5 HQDXOW

 0pWRGR$1$& 7
0pWRGR( :$
O
RWUR VRQ HQ OD
PD\R
U
tD GH ORV FDVRV GLItFLOHV GH FRQFUHWDU HQ XQ VROR GDWR ILDEOH
HV
SRUHVR TXH
GH JLUR IXHU]D GH HPSXMH HWF & RPR \D
GLMH
ODV GLIHUHQFLDV GLPHQVLRQDOHV GH XQ ?QG?YLGXR D
\ PHFiQLFDV GH
O
RV FXHUSRV
KXPDQRV
FRUQR SRU
H
M
HPSOR

SHVR Pi[LPR VRSRUWDGR YHORFLGDG
&RQ DPERV JUXSRV GH PHGLGDV VH SXHGHQ FRQVWUXLU WRGR XQ VLVWHPD GH FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV
DFFLyQ
SRU
HMHPSOR

DOFDQFH
Pi[
L
PR iQJXORV GH URWDFLyQ
H[WHQVLRQHV
IOHVLRQHV HWF
/DV IXQFLRQDOHV TXH VH UHILHUHQ D
O
DV
GLPHQV
L
RQHV RSHUDWLYDV GHO FXHUSR HQ GHWHUPLQDGD
HQ VXSRVLFLyQ QRUPDO
SRU
HMHPSOR

DOWXUD
SHVR
HWF

/DV HVWUXFWXUDOHV TXH VH UHILHUHQ D ODV
G
L
PHQV
L
RQHV GH VHJPHQWRV HVSHFtILFRV GHO FXHUSR
3DUD HO HVWXGLR DQWURSRPpWULFR VH XVDQ GRV WLSRV GH
PHGLGDV

SHUVRQDV HVWXGLDGDV \VX DMXVWH FRQ ODDFWLYLGDG TXH GHVHPSHx D R
O
DV KHUUDPLHQWDV TXH XVD
3RU PHGLR GH XQ HVWXGLR DQWURSRPpWULFR
VH
SXHGH HVWDEOHFHU ODGLVWULEXFLyQ GLPHQVLRQDO GH ODV
UDFLDOHV
FOLPiWLFRV
QXWULFLRQDOHV
HGDG
VH[R
H
W
F
PRGLILFDQ ODHVWUXFWXUD FRUSRUDO
FXHUSRV KXPDQRV VRQ VLPLODUHV QR
SUHVHQ
W
DQ VHPHMDQ]DV GLPHQVLRQDOHV \D TXH DVSHFWRV
GH ODV
SHUVRQDV
UH
O
DF
L
RQDGDV FRQ HO GLVHx R GH
O
DV FRVDV TXH PiV XWLOL]DQ $XQTXH WRGRV ORV
/D DQWURSRPHWUtD VH HQFDUJD
GH
PHG
L
U
ODV
GLPHQV
L
RQHV
\
FDUDFWHUtVWLFDV GHW FXHUSR KXPDQR
FDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDV
\ PHQWDOHV GH ODV SHUVRQDV LQYROXFUDGDV HQ HOREMHWLYR GH HVWXGLR
8Q HVWXGLR HUJRQyPLFR GH
DPE
L
HQWH GH WUDEDMR GHEH FRPHQ]DU SRU HO DQiOLVtV GH ODV
0( ','$6  '(  ',6 ( ? '( / *5 832 +80$12
HGLWDQ PHWRGRORJtD VLPLODU
VREUH DOJXQRVPpWRGRVDQWHVPHQFLRQDGRV WDPELpQ RWURV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV
( O ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 6 HJXULGDG H +LJLHQH HQ HO 7UDEDMR ,16 +7 SURSRUFLRQD XQDV 17
 < RWURV FRPR
6 $9 ,( 1
( 5 *26
& ( &$
1,26 +
HWF

0pWRGR 5 8/$

0( ','$6 '( ',6 ( O?,2
&DGD HVWXGLR DQWURSRPpWULFR GHILQH ORV JUXSRV GH
PHG
L
GDV TXH GHVHD
DQD??]DU
D~Q DVt VH
KDQGHILQLGRXQJUXSRGH

PHGLGDVHVWiQGDUHVSDUDHOGLVHx RGHSXHVWRVGHWUDEDMR
VH LQFRUSRUD HO PDQHMR HVWDGtVWLFR GH ORV GDWRV DQWURSRPpWULFRV /RV JUXSRV PiV XVXDOHV GH
FODVLILFDFLyQ HVWDGtVWLFD SDUD OD WRPD GH GDWRV VRQ OD HGDG \H? VH[R & DGD PXHVWUD VH DQDtL]D
\
VHREWLHQHQ ORVFiOFXORV HVWDGtVWLFRV GHWHQGHQFLD TXHHQ ~OWLPDVUHIOHMDQHOFRPSRUWDPLHQWR
GH JUXSR GH OD SREODFLyQ
HVWXGLDGD
VH FDOFXOD HQWRQFHV OD PHGLD
DULWPpWLFD
OD PRGD OD
PHGLDQD

&RQ OD HYDOXDFLyQ HVWDGtVWLFD UHDOL]DGD VH HVFRJHQ ORV SRUFHQWDMHV GH OD PXHVWUD TXH
LQWHUHVDQ SDUDFDGD
FDVR
HVWRV SRUFHQWDMHV VHFRQRFHQ FRPR
SHUFHQWL
O
HV TXHSRU
GHILQLF
L
yQ
VH HQWLHQGHQ FRPR OD GLVSHUVLyQ GH OD PXHV
W
UD D
SDUWL
U GH OD PHGLD HVWD GLVSHUVLyQ HV
GHVYLDF
L
yQHVWiQGDU & XDQGRVHWRPDXQD PXHVWUDHQWUHPiVGH

\PHQRVGHGHVYLDFLRQHV
HVWiQGDU VH KDEOD GHO
SHUFHQW
L
O

ORTXH FRUUHVSRQGH D ORV GDWRV XELFDGRV HQ HO LQWHUYDOR
HQW
U
H

\
GHODPXHVWUD3RUOR
JHQHUD
O
HOSHUFHQWLOHVHOPiVXVDGRSDUDWUDEDMRV
FRQ
YDU
L
DFLRQHV PX\PDUFDGDVHQOD
SREODF
L
yQ
RE
M
HWRGHO
HVWXGLR

LV
) ,*85 $

720$'$ '(  35 2< ( & 72 125 0$ ,6 2



BBBBBBBBBBBBB
-

Pi[LPDVFXUYDV GH
DJDUUH

HVSDFLRV GH DFWLYLGDG VH SUHVHQWDQ PDSDVGH ODVHVWURIRVIHUDV HQ SODQWD
DO]DGR \ SHUILO GH ODV
( [LVWHQWDPELpQ JUXSRV GH PHGLGDV SDUDDFWLYLGDGHV
HVSHFLILFDV

& XDQGR VH GHEHQ FDOFXODU ORV

+

+

+

+

+
U

U

) ,*85 $

720$'2 '( &+$) ),1 ( 7
$O

B 
a
4
),) 85 $ 720$'$ '( ( 5 *2120,$

)81'$0( 1726  ( ',& ,21( 6 83& 
aM
Ëaa+ILB
QL
UL

La
 āTWLK?
) ,*85 $

720$'$ '( ( 5 *2120,$

)81'$0( 1726

( ',& ,21( 6  83& 
" 2
1
O
;
- L
ā
IW
a
O
U
- 
- X
OO0,
+L

- HR
\

-
W
£
&
L
WUI
Q
G)
WX


GU
Q

?

 

O
- ,8Ò8
OL
GI
- OOO
)
OI
- 
X
OOOOP
3
U
UQL
)LJXUD7DEOD
5 HI 'HVLJ 7DPDx R
0G
L
D
'HVY

3HUFW 3HUFHQW
1DFLyQ
0XHV
WUD7tSLFD
0DVDFRUSRUDO

 ( VWDWXUD

$
O
WXUDRMRV

$OWX
U
D
KRPE
U
RV
$OWXUD FRGR
$OWXUD
HVS
LOtFD
 

$OWXUD
WHUFHU
PHWDF
$OWXUDWLELD

( VSHVRUSHFKR
'HSLH
( VSDEG

GHSLH
$QFKXUD SHFKR

$QFKXUD FDGGHSLH


0HGLGDV
W
RPDGDVFRQHOVXMHWRGHSLHHQPP

,6 2   '$726  $175 2320e 75 ,& 26  '(  /$ 32%/$& ,Ï1 /$%25 $/ ( 6 3$f 2/$
,16 +7
" 
""
)LJXUD WDEOD

5 HI 'HVLJQDFLRQ7DPDx R 0HGLD
'HVY

3HUFHQW 3H
U
FHQW
0XHVWUD 7tSLFD
 $OWXUD VQWDGR 








 $OWXUD RMRV VHQWDGR 








 $OWXUD SXQWR
FHUYLFD
O









VHQWDGR

$OWXUD KRPEURV 








VHQWDGR
 $OWXUD FRGR VHQWDGR 









/RQJ
L
WXG KRPEUR


 

 
FRGR

$QFKXUD KRPEURV 

 

 
ELDFURPLDO
 $QFKUD HQWUH FRGRV 









$QFKX
FDGHU VHQWDGR   





/RQJL
S
L
HUQ
SRSOLWHD 








 ( VSHVRU
PXVO
VHQWDG










 $OWXUD PXVOR VHQWDGR 





 

( VSHV
DEGRVHQWDGR









0HGLGDV WRPDGDV FRQ HO VXMHWR VHQWDGR PP
)LJXUD 7DEOD 
"
5 HI 'HVLJQDFLyQ
7DPDx
R
0
HGLD 'HVY 3H
U
FHQ
W
 3HUFHQW
0XHVWUD
7
t
S
L
FD

/RQJLWXG PDQR




 

 $QFKXUD SDOPD PDQRHQ  





PHWDFDUSLDQRV
 /RQJLWXG GHGR tQGLFH  


 
 $QFKXUD SUR[LPDO GHGR 







tQGLFH
 $QFKXUD GLVFDO GHGR tQG







/RQJLWXG SLH











 $QFKXUD SLH








 /RQJLWXG FDEH]D
 

  
 



 

 

 $QFKXUD FDEH]D 




 /RQJ FDUD
QDVL
PHQWyQ

 




 3HUtPHWUR FDEH]D 





 

$UFR VDJLWDO FDEH]D




 $UFR ELWUDJLDO FDEH]D











 'LVWDQFLD LQWHUSXSLODU




 



0HGLGDV GH VHJPHQWRV
HV
SHFt
ILF
RV
GH
O
F
XHUS
R
P
P 

) ,*85 $7$%/$ 
5 HI 'HVLJQDFLyQ 7DPDx R 0HGLD
'HVY

3HUFHQW 3HUFHQW
PXHVWUD
7tS
L
FD
 $OFDQFH Pi[LPR
KRUL]RQWV
 



 
3Xx RFHUUDGR
/RQJLWXGFRGR
SXx R







 
 /RQJLWXGFRGRSXQWD





 
'HORVGHGRV
 3URIXQGLGDGGHDVLHQWR 



 


 /RQJLWXGURGLOODWUDVHUR 





 
 3HUtPHWURGHOFXHOOR 









3HUtPHWURWRUiFWtFR 








'HSLH
 3HUtPHWURGHFLQWXUD 






'HSLH
 3HUtPHWURGHPXx HFD  



 
 0HGLGDVIXQFLRQDOHV
PP

" 
8QR GH ORV DVSHFWRV TXH FRQWHPSOD OD /H\ GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV FRQVLVWH HQ
RSWLPL]DU ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR \D GHVGH ORV LQLFLRV GH OD
(
U
JRQRPtD VH UHDOL]DURQ \
VLJXHQ
UHDOL]iQGRVH
FRQWLQXRV HVIXHU]RV SDUDODHODERUDFLyQ GH KHUUDPLHQWDVTXH VLUYDQ SDUD
FRQRFHU
\
YD?RUDU HVWDV FRQG?F?RQHV GH
W
U
DEDMR
SRGHPRV GHVWDFDU SRU VHU
WRV
PiV
WUDGLFLRQDOHV

0pWRGR /( 6 7
5 ( 1$8/
) $*25 $1$& 7
/RV PpWRGRV SHUPLWHQ DQDOL]DU ODV FRQGLFLRQHV GH XQ SXHVWR GH WUDEDMR GHWHUPLQDGR WDO\
FRPR GLFHHO DUWtFXOR  GHO 5 HJODPHQWR GH ORV 6 HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ HQ HODSDUWDGR  GHO
DUWtFXOR GH
OD
/H\GH3UHYHQFLyQGH5 LHVJRV
/DERUDOHV

( O 0pWRGR5 HQDXOWSRUVXFRQWHQLGR
\
ORVDVSHFWRV DQDOL]DGRVHVXQRGHORV PiVFRPSOHWRV\
DGHFXDGRV SDUDFRQGLFLRQHV GHWUDEDMR SRFR GHO
L
PLWDGDV HVWR TXLHUH
GHF
L
UTXH HV SHUWLQHQWH
SDUDGLIHUHQWHVDPELHQWHVODERUDOHV
0e 72'26  *( 1( 5 $/( 6  '(  ( 9 $/8$& ,Ï1 '(  38( 6 726  '(  75 $%$- 2
"x
),*85 $7$%/$0e 72'26  3$5 $$1È /,6 ,6 

(
Q
O
D
UHFRJ
L
GD
GH
GDWRV
L
VH
SD
UOHGH
XQ
DYLVLyQ

JOREDO
GHO
FRQ
XQWR
G
O
D

H
PSUHVD

K
DVWD
OD
YLVLyQ
H
GH
OD
O
ODGD
GH
XQ
SXHVWR

ā
ā

HQ
FR
B 2

aWUO



( V
XQ
DD
S
OL
FD
FLy
Q
HODERU
DGD
SRU
XQD
HPSUH
VD
HQ
FR
Q
FUH
'
/
D
V
H
JFD
OD
V
GH
OR
V
t
WHP
QR
VRQ
FRPSDUDEOHV
(
ODERU
D
FLy
Q
GHVGH
HO
SXQW!
GH
:UWD
HUJRQyP
LFR
$SUR[
UQ
OOFLyQ
£
SOXULGLVFLSO
L
Q
DU
\
?
SDUWLFLSDWLYD
(
V
XQD
JX
L
D
GH
DQi
O
LVLV

T
XH
GHEH

DGDSWDGD

D
FDGD
VLWXDFLy
Q

0
p
WRGR
VHQFLOOR

JUiILFR

FRQ
SRVLE
L
OLGDG
GH
IpFL
O
PD
QH
M
R
\
XQ
D
D
G
FRPSUHVLy
Q
+HUWOOOO
LH
QWD
GH
PHMRUD
GH
ODV
FRQ
GLFLR
QHV
GH
WUDED
MR
M
1R
t
QFLX\H
IDFWR
U
H
V
GH
VD
O
02
R
VHJOOLGD
G
HQ
H
O
HPSOH
R







5
HI
HUHQFLD
E
DVLFD
SDUD
ORV
5 HIHU
HQFLD
SDUD
R
W
RV
R
U
RV
Pp2GRV

£
PpORGRV
- XVWLOLD
W
H2yFD
P
HQWH
ORV
?
(
V
VXVFHS
WL!OH
GH
VHU
H
OHP
HQWRV
H
ZOXD
GR
V
H
Q
DGHSOO
GR
\
PR
GLILFD
GR
HO
PpO'FWR
S
D
UD
DQD
OL]DU
R
KOV
FDUDFLH
U
L
VWLFDV
(
Q
OD
G
LVR-
VLyQ GH O
RV
U
H
VXODGRV
/
B 
&
RPHQWDULRV

-


B

3XHGHQ
UHD
O
L]DU
O
D
HYDOXD
F
L
yQORV
WUDED
M
DGRUH
V

GHVSX
pV
G
H
XQ
SOI
L
RGREUH
YH
GH
L
I
RUPD
FL
y
Q
£
0IL2226 
3$5 $
$1$/,6 ,6 
'( 38( 6 726

'( 
75 $%$- 2

'LtVDSFLyQ
B
GH
ODV
DF0GOOGHV
a
LP!UODx WQ
a
āāā
āā
āāa


!
ā
ā


a( 6 7 
5 ( 1$8/7 

) $*25 
ā
a
7
BB
( :$


3HUVRQD
H 7
pDONR
H[SHUWR
FRQ
O
RV
7
p
FQ
L
FR
FRQ
ORV

7pFQ
LFRFRQ
OHPyP
H
OWR

1RUHTXLHUH
IRUPDFLyQ
2E
VH0
FLyQ
\
OQWWXPHPRV
GH
L
QVWUX
P
HQWRV

LX[y
OIOOWR

t
QV
IU8PHQWRV

iQ
WD
M
VRQyPH
UR
\
OX[yPHOUR
HVSHF
t
ILFD

6H
SXH
GHQ
HQ
WUH
YLVWD
\WR
DSDUDWRV
M
UHFRJLGD
GH
GD'V
DQHPyPHWUR

VR
Q
yPHWR

UQWLHD

O
X[
PH
LR


VHJXLU
OD
V
SXQWXDFLRQHV
VLQ!HV
GH
PHGLFLyQ
a
FU
RQ
yPHUR

F
LQOH
PpWULFD
B 
VR
QyPH
W
R
 
RULHQ
OOWLOOO
VR
SDUD
D
Q
HPyPHZ
R

\R
£
PD\RU
SUHFLVL
yQ
XWLOL]D
U

O
IILa
ā
G
RGH
3
a
QYD
a
aa
a
a
L
a

£
a
a
Ra

a


aP
Pa
&2,7LOLS22GH
D
SHRUHV
UHFDWHJ
R
UL=DQ
HQ

QL
YH
OHV

D
ELHU'V

H
Q
FXHVWD
SRQGHU
D
H
O
FRQGLFLRQHV
GH
OQOEDMR
GH
J
U
DYH
GDG
L

SHVR
GH
OR
V
IDFWRUHV

B
B
B
£
B


B
O

ā


Â
a
a\
`

ā






a
3
W
GHUH
QWHUQHQ
H
SXHa
O
3XHV?OV
GH
FDGHOOD

GH
(
QVX
ROL
JHQ

DQi
OL
VLV
D

$QiOLOLV
HOH
ODV
1R
HVOi
RU
LH
Q
WDGR
D

ILMRV
GHO
VHFWRU
L
QyXVWLD
O

PR
Q
WD
M
H

WUD
E
D
MRV

QLYHO
L
QGLYLGXDO
R
GH
L
FRQGLFLRQHVGH
WDE
D
MR
WWDE
D
M
RV
HQ
FDGHQ
D
ā
SRFR
R
QDGD
F
X
D
O
tOLFD
GRV
L
UHSH
WLWLYRV
\
G
H
FL
FORV

FRQ
LX
Q
WR
GH
ODV
SOD
QWDV
GH

H
Q
ODHPSUHVDSD
UD

FRUWRV
L
O
D
SURSLD
HPSUHVD


SURP2OOHU
-
D
DDLyR

1H

$GHF
X
DGRVD
SXHVWRV
L
H
a
i
ULFD
DSOLFDFLR
Q
HV

L
VLPLODU
H
V
HQH
O
VHFWRU

FR
QD
HWD
V

H
QJHQH
UD
O
L
QG
X
VULD
O
UHO
DFLR
Q
D
GR
URQ
HO

6 H
L
Q
G
X
\
H
ÒQ
DSDUWLG
R
GH
aaaaa
ā
H

V
VH
D

ā
a
- D
aa6WDH
V

P
a
WU
D
ā
V
ā
ā
ā



M
RS
L
QLyQ
GH
O
RSHU
D
ULR
&O
DO
VH
D
VX
IXQ
FLy
Q

VRQ
O

a

O
RV
PHMRUHV
H[SHUWRV
GH
VHUHDOL]
D
OD
HYDOX
DFLyQ
VXVFRQG
LFLRQ
HV
G
H
U
DEDMR
3
DUWLFLSDQ
HQ
WRGRV
O
RV
QLZOHV

" 
),*85 $7$%/$ 0e 72'26  3$5 $$1È /,6 ,6 
&WOSFLQ
GH
OD
WDUHD

&UWDLRV
GW
,0O
X
D
FL
!Q
'DWRV
GH
LGHQWLILFDFtQ
&RQRFHU
OD
OOOOSIO6
&
RQOQOGRV

&RQFHSFLyQ
GHO
SXH~!
)
DFWRUHV
GH
ULHVJ
R
$QpOtVLV
JOREDO
GHOD
OOLOOODFLyQ
D

(
Q
R
IODFR
0Q

DOHMOPLHUP
(
QFXHVWDVREUH
HO
ODPOQR

D

3XHG
GH
QEDMR
DUPOHQOH
RR
$OLQDQOFOyQ
H9,4OO&LyQ
D

$PELHPH
OVLFR
UXLGR
$JNOPHUDFLyQ

DDHVL!LOGDG
a,-QLQDFLyQ
D

&
RQQLGR
GHO
KOOH
MR
E

$GLYOGDG
OOVLFD
JHQHUDO
LOXPOQDFL
Q
0DQGRV

VHOODOHV
UXLFW!
< LEQOHLRQHV
DPELHQWH
WpQQNR
E

3XHVWL GH
QEDMR
&

/HYDQWDPLHQE
GHFDUJDV
D

6HJXULGDG
DUPOH
QOOW
DWQRVIULFR
E

&
JD
OOVLD
FDUJ
D
KFD
F

( Q
R
GHO
SXHVWO
G

3RVLQ
GHO
QEDMR
\
&
JDGOLD
E

( QEQR
OI
OOLFR
SRVOOUD
KDELOXD
O
PRYWQtHQW!V
&DUJD
GLQQFD
DPELHQWH
QQOFR
KOOELGDG
PDQ
XDO
G

2
LVWW!XFLyQ
GHOKOEOOMR
DPELHQOH
VRQRUR
H

5
LHOJ
R
GH
DFFLGHQOHV
&

FJDPHQWD
O
LNUQLQDFOyQ
OULILFLDO
E

2UJDQL]DFLQ

(
MHFXFLyQ
GH
WDV
ZHDV
DSUHPR
GH
OOHPSR
YEODFORQHV
KHQULRGH
KEDMR
O
O

&RQWHQLGR
GHO
OUDED
MR
&2,7H
M
LGDGUDSLGH]
K
LJLHQH
LQGXOKO
O
WLHPSRGH
HOOR
O

( YD
OXD
G
Q
ā
SURPRFLyQ
DWHQFLWOQ
DVSHFWR
GHO
S
XHHOR
aGH
DO22QRP
OD
GHO
SHQ£RQDOJ

$XWOQRPLD
PL
QXFLR
6LGDG
HVSD
FLRV
\
JQ-326
F

&OO
JD
IOVLFD
J

5 HODFLRQ
HV
VRFLD
OHV
K

&RPXQ
LFDFLQ
GHO
QEDMR
G

a
SV© RVRFtDOHV
SRVWXUD
SULTODOa\
REVHUY
DFLRQHV \
FRQWDFD
SHUVRQDOHV
LQLFLO1D
SRDOQP
'HILQNLy
QGHO
SXHVWR
K

OWOG0IWOR
\
a
OOOXV
VRFLD
O
GHVIDY2OOEOH
0DOHUWDO
a
X
OO
O]D
7RPD
GH
GHFLVLRQHV
URPX
Q
LHD
GRQHD
IXHU]R
GH
KEDMR
3UHQFOQ
GH
VHJXULGDG
GHO
O

( VWLOR
GH
OOOO
QGR
FRRSHUOOFL2Q
SROXUO
GH
QWODMR
SXOR
M

5
HSHOOOOLGDG
GHO
EDMR
LGHQWLILFDFLyQ
FRQ
HO
H0U]OR
GH
PD
QXOOOQFLyQ
5 LHDJR
GW
DFFLGHQWH
$DLJ
QDU
SH
SURGXFNO
SRHWXUD
GW
P
DQXOHQGQ
2SLQLyQ
GH
O
RSHUDGRU
%DOOQFH
GHO
HVWDGR
GH
ODV
N

$WHQFtQ
FRQGLFLRQHV
GH
KEDMR
H

7

GHKED3
G

&
VJDPHQOOO- 
'ËOO&8LR
GH
WRD
UHVX
%GRV OXQLQDLyQ
RSHQO&LRQHV
PHQOOO
O
HV
REOVQLORV
\
SURSXHVWD
GH
XQ
&
XHDWLR
Q
IW,
GH
HP
SUHVD
Q1HO
GH
DO
UGOQ
SURJUDPH
GHPHMHQ
&2IOWWR

P

$UUELHQWH
LFR
H

$XW!QRPOD
Q

5 
DXWRQRPOD
LQGLYLGXDO
DXOQQRPOD
GHa
U
5HODFLRQHV
L
QGHSHQG
LHQ
V
GHO
QEOOMR
GDSHQGtHQODV
GHO
QEDMR
J

5HSHOW0GDG
GHO
FLFLR
K

&RQOHQLGR
GHO
QEHMR
SROOOQFLD
O
UHS2OOOOOOW0OLG
LUUWHULHGHO
EEDMR



Ia
K < 
a





=- aa"
WOOOaa-
ML
a
B
F
ā
< a
Za

a
a
a
B
ā 

-
a
aa
a

a
a
?
aaa
aa©
a
a
a
ā
/
a
a
W. /- W- aIWLIaWa
a
-$

BB
-
W
BOWā
aaa
" $
)DFWRUHV3VLFROyJ
L
FRV\ VRFLROyJLFRV
$
 $XWRQRPtD
%
 5 HODFtRQHV
)DFWRUHV
(
U
JRQyPLFRV
$ 6 HJXULGDG
%
( QWR
UQ
R ) tVLFR
( O
PpWRGRFRQVLGHUDRFKRIDFWRUHVGLYLGLGRVHQGRV
FDStWXORV

'( 6 $5 5 2//2 '( /0( 72'25 ( 1$8/7
/D PHMRUD HIHFWLYD GH ODV
FRQG
L
FLRQHV GH WUDEDMR \ ODE~VTXHGDGHQXHYRVPpWRGRVGHRUJDQL]DFLyQ
GH ORV
WUDEDMRV
VXSRQHOD
FODU
L
ILFDFtyQGHREMHWLYRV
\
GHXQDSXHVWDD
SXQ
W
RGHXQ~WLO
PHWRGROyJLFR

ORVREMHWLYRVSXHGHQ
VH
UGHILQLGRVGHIRUPD
G
L
YHUVD VHJ~QOD
F
L
UFXQVWDQFLDGH
W
L
HPSR\
OXJDU

0HMRUDUODVHJXULGDG
\
HOHQWRUQR
'LVPLQXLU
OD
FDUJDGHWUDEDMRItVLFD
\
OD
FD
U
JDPHQWDO
5 HGXFL
UODSUHVLyQGHOWUDEDMR
UHSHWLW
L
YRRHQ
FDGHQD

&UHDUXQDSURSRUFLyQ
FUHF
L
HQWHGHSXHVWRVGHWUDEDMRGHFRQWHQLGR
HOHYDGR

( VWH PpWRGR GH HYDOXDFLyQ KD VLGR GLVHx DGR DWHQGLHQGR D HVRV
REMHWLYR
V
FRQ OD
LQWHQF
L
yQ GH
IDFL
O
LWDU OD
DSUHFLDF
L
yQ GH ODV FRQGLFLRQHV GH
WUDEDMR

3HUPLWH D ORV
WpFQ
L
FRV
\
HUJyQRPRV
HVSHFLDOLVWDV HQ FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR HYDOXDU
\
SRQGHUDU ODV
SU
L
QFLSDOHV GLILFXOWDGHV GH ODV
VLWXDFLRQHV
H[LVWHQWHV
DVt FRPR GH ORV SUR\HFWRV HQ YtDV GH
HODERUDFLyQ

$ SDUWLU GH HVWDV
HYDOXDFLRQHV VH SXHGH OOHJDU D UHDOL]DU ODV FRUUHFFLRQHV QHFHVDULDV R HOHJLU
HQW
U
H GLYHUVDV
VROXFLRQHV WpFQLFDV SRV
L
EOHV ODTXH UHVSRQGH PHMRU D ORV REMHWLYRV GH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR
WHQLHQGR HQ FXHQWDORV
FRQG
L
FLRQDPLHQWRV WpFQLFRV
\
HFRQyPLFRV

/D HYDOXDFLyQ WLHQH VXSXQWR GH
SDUWLGDHQHODQiOLVLVGHOWUDEDMR
\
HQODREVHUYDFLyQGHODVVLWXDFLRQHV
H[LVWHQWHV

0e 72'2 5 ( 1$8/ 7  3( 5 ) ,/ '(  38( 6 72 '(  75 $%$- 2
" 4
) ,*85 $7$%/$ 7RPDGDGHSURJUDPDGH6 RIWZDUH9HFWUD

&DUJD
1H0RD
08- ( OQYDGD $LVODGR1XOR
PLQ

5 HWFLQ

LQLQ
3HQRVR ( OHYDGD
LDLQ

'IILFLO
LQ

1RUDO
5 HODFLQ
0HGLDQR
)FL
Q
PLQ

/LJHUD*UXSR

Qf Q
*UJSR
ā
OQLQ


5 HOHH ( DW
( OH< DGR
VHHYDO~DFRQXQDHVFDODGH
YDORUHV

6 HJ~QILJXUDWDEODV
\

FRQFHSFLyQ WRWDO GHO SXHVWRGH
WUDEDMR

3DUDFDGD XQRGHHVWRV FULWHULRV ODVLWXDFLyQGHWUDEDMR
( VWRV  IDFWRUHV
VH
HYDO~DQ D SDUWLU GH  FULWHULRV PiV  SUHOLPLQDUHV UHODFLRQDGRV FRQ OD
' &RQWHQLGR GHO 7UDEDMR
' & DUJD 1HUYLRVD
&  5 HSHWLWLYLGDG
& & DUJD ) tVLFD
) ,*85 $ 7$%/$  720$'$ '(  6 2)7:$5 (  9 ( &75 $ 

/D FRQFHSFLyQ GHO SXHVWR GH WUDEDMR VH HYDO~D D SDUWLU GH FXDWUR FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV TXH
YHULILFDQ OD EXHQD DGDSWDFLyQ GHO SXHVWR DOWUDEDMDGRU
 $OWXUD $OHMDPLHQWR GHO SODQR GH WUDEDMR
 $OLPHQWDFLyQ ( YDFXDFLyQ GH SLH]DV
( VSDFLRV $FFHVLELOLGDG DO SXHVWR GH WUDEDMR
0DQGRV
\
6 Hx DOHV
/DV GLIHUHQFLDV LQWHULQGLYLGXDOHV HQWUH OD SREODFLyQ GH WUDEDMDGRUHV MXVWLILFDQ OD H[LVWHQFLD GH
FRWDVGHYDORUHVPiVRPHQRV
GLVSHUVDV

& 5 ,7( 5 ,2 1Ò0( 5 2

$/785 $ $/( - $0,( 172
( VWH
F
U
LWHULR YHULILFD VL OD FRQFHSFLyQ GHO SXHVWR SHUPLWHHO FRQIRUW SRVWXUD GHO RSHUDULR HQ
VLWXDFLyQGHWUDEDMRDSDUWLU
GH

D & RWDVTXHVLW~DQHQHOHVSDFLRHOHPSOD]DPLHQWRPiVIUHFXHQWH GHODVPDQRV
GH
O
RSHUD
U
LR
E &RWDVGHHPSOD]DPLHQWR
SUHYLVWR

=21$ '( 029,0,( 172 '( /26 0,( 0%5 26 6 83( 5 ,25 ( 6 
D 3XHVWRV TXH UHTXLHUHQ OD PRY
LO
LGDG GH ORV PLHPEURVVXSHULRUHV VLQDSR\R QHFHVDULR\ VLQ
PDQLSXODF
L
yQGHFDUJDSHVDGDVHJ~QILJXUDV

\

& 21& ( 5 1,( 17(  $/ 38( 6 72 '(  75 $%$- 2
'3 $OHMDPLHQWRHQSURIXQGLGDGFRQ UHODFLyQDOIUHQWHDQWHULRU DOVXHOR
$ $OWXUDFRQ
UHODFLyQDOVXHOR
) ,*85 $ 7RPDGDGHO 35 2*5 $0$ '( 6 2) 7:$5 (  9( & 75 $ 
$
āOWZD
GH
OD
OLOD
UHJXODEOH
2SWLPR
$
O- 8
'3
W
( +
1LYHO


1tYH
1LYH
$

$ 
'/ $OHMDPLHQWR /DWHUDO
'3 $OHMDPLHQWR HQSURIXQGLGDGFRQ UHODFLyQDOIUHQWHDQWHULRU DOVXHOR
+
$OWXUD
FRQ
UHODFLyQDOVXHOR
) ,*85 $

720$'$ '( 35 2*5 $0$ '( 6 2) 7:$5 ( 9( & 75 $ 
(O
1L< HO

 1LYHOO
F-
1LZ- ,

O  



) ,*85 $7$%/$ F
) ,*85 $7$%/$ E
) ,*85 $7$%/$ D
D

VHJ~Q


E 3XHVWRV TXH UHTXLHUHQ
HO
DSR\R GH ORV PLHPEURV
VXSHULRUHV

3DUD YDORUHV '3 \ '/ YHU
'/
$OHMDPLHQWR /DWHUDO

 
!
) ,*85 $ 720$'$ '( 35 2*5 $0$ 6 2) 7:$5 ( 9( & 75 $

I
WQWVH
S0yRLIW
VHQW,$- 
3R
K
X
 FZY
L

3Ra 
B 
+
H


a
II
!
O
3ROOLFGH
02
6-+ 
'
+
V



 '
V
'
B B 
 WFWSL1DR
HJ
ā
 
:3WR 
GH
2 'LVWDQFLDODWHUDODSDUWLUGHXQSODQRPHGLR
+
$OWXUDGHO/XJDUGHWRPDGH SLH]DV
PDQHMDQGRV
SDUiPHWURV

S
L
H]DV HQ HO SXHVWR GH WUDEDMR VRQ FRPSDWLEOHV FRQ ODV SRVWXUDV QRUPDOHV GHO
WUDEDMDGRU

6H
( VWH FULWHULR YHULILFD VL ODV
G
L
PHQVLRQHV
GH
ORV GLVSRVLWLYRV GH
DO
L
PHQWDFLyQ
\
HYDFXDFLyQ GH
& 5 ,7( 5 ,2

$35 29,6 ,21$0,( 172
( 9$& 8$& ,Ï1
( ',) ,& ,26 < /2&$/( 6 
/D VXSHUILFLH GH SDYLPHQWR SRU WUDEDMDGRU QR VHUi PHQRU GH

PHWURV
FXDGUDGRV
FRQ
XQ
YROXPHQ GH
D
L
UH VXILF
L
HQWH SDUD


PHWURV
F~ELFRV
V
L
Q
WHQHU HQ FXHQWD ODVXSHUILFH\ HO
YROXPHQ RFXSDGRV SRU ORV
DSDUDWRV
HTXLSRV
PiTX
L
QDV
PDWH
UL
DOHV
L
QVWDODF
L
RQHV

1R VH
SHUPLWLUi
H
O
WUDEDMR HQ ORV ORFDOHV FX\D DOWXUD GHO WHFKR VHD PHQRU GH WUHV PHWURV
FXDOTXLHUDTXHVHDHOVLVWHPDGH
FXE
L
HUWD

( O
S
L
VR R SDYLPHQWR FRQVWLWXLUi
XQ
FRQMXQWR KRPRJpQHR \ OLVR VLQ
VROXF
L
RQHV GH
FRQWLQXLGDG

VHUiGHPDWHULDO
UHVLVWHQWH
DQWLUUHVEDODGL]R
\
HQ
O
R
SRVLEOH
IiFL
O
GH
VH
UODYDGR
/RV FRUUHGRUHV TXH VLUYDQ GH XQLyQ HQWUH ORV
ORFDOHV
HVFDOHUDV
HWF
\ ORV
SDV
L
OORV
LQWHULRUHVGH ORVORFDOHVGHWUDEDMRTXHFRQGX]FDQ
D
ODVSXHUWDVGH
VDOLGD
GHEHUiQWHQHUOD
DQFKX
U
D
SUHF
L
VD WHQLHQGR HQ FXHQWD HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV TXH GHEHQ F
LU
FXODU SRU
HOORV
\
GH DFXHUGR FRQ ODV QHFHVLGDGHV SURSLDV GH OD LQGXVWULD R HVWDEOHFLPLHQWR GH
WUDEDMR

/D
DQFKXUDPtQLPDGHORVSDVLOORVLQWHULRUHVGHORV
ORFDOHV
VHUiGH 
PHWURV

6 ( 5 9,&,26 '( +,*,( 1( 
7RGRV ORVHVWDEOHFLPLHQWRV GH WUDEDMR
DH[FHSFLyQ GH ODV HPSUHVDV
PLQHUDV
FDQWHUDV
\
GHPiV DFWLYLGDGHV H[WUDFWLYDV HQ GRQGH H[LVWD DOFDQWDULOODGR
S~EOLFR
TXH IXQFLRQHQ R VH
HVWDEOH
]
FDQ HQ HO
WH
U
ULWRULR
HVSDx RO
GHEHQ
W
HQHU R
LQVWD
O
DU
XQ
L
QRGRUR
XQ
ODYDPDQRV
XQ
XULQDULR \ XQD
GX
F
KD
HQ SURSRUFLyQGH XQR SRUFDGD TXLQFH
WUDEDMDGRUHV
VHSDUDGRV SRU
VH[RV\GRWDGRV GH WRGRV ORV
H
O
HPHQWRV LQGLVSHQVDEOHV SDUD VX VHUYLFLR
FRQVLVWHQWHV HQ
SDSHO
KLJLpQ
L
FR GH
UHFROHFFLyQ
WRDOODVGH
SDSHO
MDEyQ
HWF

6 ( *85 ,'$'
1250$7,9$ ',6 326 ,& ,21( 6  0,1,0$6  '(  6 ( *85 ,'$' 3$5 $ /8*$5 ( 6  '( 
75 $%$- 2 6 ( *Ò1 5 ( $/ '( & 5( 72
6 H WUDWD GH HYDOXDU OD 3HOLJURVLGDG
\
OD3UREDELOLGDGGH 5 LHVJRHQIXQFLyQGHODQDWXUDOH]D GHO
WUDEDMR
\
GHORVPDWHULDOHV
XWLOL]DGRV

5 LHVJRVD
FRQVLGHUDU

&KRTXHVJROSHV
6 XSHUILFLHGLVSRQLEOH
L
QVXILFLHQWH
2EMHWLYRVILMRVRPyYLOHVFDSDFHVGHFKRFDURSURGXFLUJROSHV
7RGRVORVYHKtFXORVHQFLUFXODFLyQ
&DtGDVGHSHUVRQDV
&LUFXODFLyQDXQVRORQLYHO
&LUFXODFLyQDGLVWLQWRV
Q
L
YHOHV
7UDEDMRHQDOWXUDRFHUFDGHXQDDEHUWXUDTXHFRPXQLFDFRQXQ
Q
L
YHO LQIHULRU
&DtGDGHREMHWRV
2EMHWRVHQFXUVRGH
PDQX
W
HQFLyQ
2EMHWRVVLWXDGRVD
Q
L
YHOVXSHULRU
$SODVWDPLHQWR RHIHFWR SUHQVD
&L]DOODPLHQWR
6 HFFLRQDPLHQWRV
&RUWHVSRUHOHPHQWRVHQPRYLPLHQWR
3LQFKD]RVSRUHOHPHQWRVHQPRYLPLHQWR
$UUDVWUDPLHQWRV RDJDUURWDPLHQWR
$EUDVLyQ
4XHPDGXUD
&RUULHQWHHOpFWULFD
3UR\HFFLyQ

7HPSHUDWXUD GHO
DLUH

( V HO JUDGLHQWH GH WHPSHUDWXUD R HVFDOD WpUPLFD GHO
D
L
UH GHWHUPLQDGR HQ JUDGRV FHQWtJUDGRV X RWURV VLVWHPDV HO DLUH REWLHQH
FDORU GH VXSHUILFLHV PiV FDOLHQWHV
SR
U PHGLR GH
FRQGXFFLyQ
UDGLDFLyQ
\
FRQYHQFLyQ
( ',) ,& ,26  <  /2& $/( 6
/RV ORFDOHV GH WUDEDMR FRQWDUiQ FRQ XQ Q~PHUR VXILFLHQWH GH SXHUWDV GH VDOLGD OLEUHV GH
WRGR
REVWiFXOR
DPSOLDV ELHQ
XE
L
FDGDV \ HQ EXHQDV FRQGLFLRQHV GH IXQFLRQDPLHQWR SDUD
IDFLOLWDU HO SDVR HQ FDVR GH
HPHUJHQFLD

7DQWR ODV SXHUWDV GH VDOLGD FRPR ODV GH
HPHUJHQFLD GHEHUiQ HVWDU SDUD TXH VH DEUDQ
KDF
L
D HO
H[WHULRU
\ HVWDUiQ SURYLVWDV GH
FHUUDGXUDV
LQWH
U
LRUHV GH IiFLO
DSHUWXUD

1R VH GHEHUiQ LQVWDODU SXHUWDV
JLUDWRULDV

ODV
SXHUWDV GH
HPHUJHQFL
D QR GHEHUiQ VHU GH
FRUUHGHUD
QLGH HQUROODPLHQWR YHUWLFDO
( 9$/8$& ,Ï1 '( / $0%,( 17(  '(  75 $%$- 2 &21 7( 03( 5 $785 $6  $/7$6 
'( ),1,& ,21( 6 
2EMHWRV R SDUWHV GH REMHWRV
SDUWtFXODV
3DUWtFXODV VyOLGDV
( OHPHQWRV FRUURVLYRV
/tTXLGRV
,QFHQGLR
( [SORVLyQ ( VWDOOLGR SRU VREUHSUHVLyQ
0DQLSXODFLyQ GH
PDWHULDOHV
GH REMHWRV R SURGXFWRV
SHO
L
JURVRV
5 DGLDFLRQHV
,QWR[LFDFLyQ
5
+LSHUWHUPLDRLQVRODFLyQ
'HILFLHQFLDGHVRGLR
)DWLJD
( )( & 726  '( &$/25 ( 1( /,1',9,'82
/RVHIHFWRVGHOFDORUTXH UHSUHVHQWDQ SUREOHPDVJUDYHV HQ ODVDOXGGHODVSHUVRQDVVRQ ODV
VLJXLHQWHV
+XPHGDG GHO DtUH ( V OD FDSDFLGDG GHO DLUH GH DEVRUEHU DJXD HQ IRUPD GH
YDSRU VH PLGH HQ SRUFHQWDMH GHO Pi[LPR TXH SRGUtD VDWXUDUVH HO DLUH FRQ
YDSRU GH DJXD VLQ HQWUDU HQ FRQGHQVDFLyQ HVWD HVFDOD GH YDORU VH FRQRFH
FRPR KXPHGDG UHODWLYD GHO DLUH
9HORFLGDG GHO D
L
UH

6 H UHILHUH DO PRYLPLHQWR GH ORV YRO~PHQHV GH DLUH
GHELGR
D OD
FRQYHQFLyQ
R
D
PHGLRV PHFiQLFRV FRPR H[WUDFWRUHV R
YHQWLODGRUHV VH PLGH HQ PHWURV
[
VHJXQGR R HQ FDPELRV GH YRO~PHQHV
FRQWHQLGRV[KRUD
&DORU
UDGLDQWH

/DUDGLDFLyQHVXQSURFHVRSRUHOFXDOIOX\HFDORUGHVGH XQ
FXHUSR GH DOWD WHPSHUDWXUD D XQ FXHUSR GH EDMD WHPSHUDWXUD FXDQGR
pVWRVHVWiQVHSDUDGRVSRUXQHVSDFLRTXHLQFOXVRSXHGHVHUHO
YDFtR

( O WpUPLQR
UDG
L
DFLyQ HV JHQHUDOPHQWH DSOLFDGR D WRGDV ODV FODVHV GH
IHQyPHQRV GH RQGDV
HOHFWURPDJQpWLFDV
SHUR HQ WUDQVIHUHQFLD GH FDORU
~QLFDPHQWH VRQ GH LQWHUpV ORV IHQyPHQRV TXH VRQ UHVXOWDGR GH OD
WHPSHUDWXUD \ SRU PHGLR GH
O
RV FXDOHV VH HVWDEOHFH XQ WUDQVSRUWH GH
HQHUJtD D WUDYpV GH XQ PHGLR WUDQVSDUHQWH R D WUDYpV GHO HVSDFLR /D
HQHUJtDWUDQVPLWLGDHQHVWDIRUPDUHFLEHHOQRPEUHGHFDORU UDGLDQWH
'HVKLGUDWDFLyQ
'ROHQFLDV GH OD SLHO
,UULWDFLyQ HQ ORV RMRV
( IHFWRV P~OWLSOHV
6 ( 5 9,& ,26  '(  +,*,( 1( 
/RV FXDUWRV VDQLWDULRV GHEHQ WHQHU YHQWDQDV SDUD VX YHQWLODFLyQ
\
HV DFRQVHMDEOH TXHVHD
IRU]DGDSDUDTXHVHSURGX]FDQFDPELRVGHDLUHSRUKRUD
7( 03( 5 $785 $+80( '$'
< 
& $/( ) $& &,Ï1
/D WHPSHUDWXUD
\
HO JUDGR GH KXPHGDGGHO DPELHQWH HQ ORV ORFDOHV FHUUDGRV GH WUDEDMR
VHUiQ PDQWHQLGRV VLHPSUH TXH OR SHUPLWD HO tQGROH GH OD LQGXVWULDHQWUH ORV OLPLWHV WDOHV
TXHQRUHVXOWHGHVDJUDGDEOHRSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXG
& XDQGRH[LVWDQHQ ORVOXJDUHVGHWUDEDMR IXHQWHV GHFDORU FRPRFXHUSRV LQFDQGHVFHQWHV
KRUQRV GHDOWDV WHPSHUDWXUDV GHEHUiQ DGDSWDUVH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV SDUDODUHIOH[LyQ
\ DLVODPLHQWR GH FDORU \ ORV WUDEDMDGRUHV GHEHUiQ XWLOL]DU ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ
DGHFXDGRVFRQWUDODVUDGLDFLRQHVGDx LQDVGHFXDOTXLHUIXHQWHGHFDORU
/RV WUDEDMDGRUHV GHEHUiQ HVWDU SURWHJtGRV SRU PHGLRV QDWXUDOHV R DUWLILFLDOHV GH ODV
FRUULHQWHV GH DLUH GH ORV FDPELRV EUXVFRV GH WHPSHUDWXUD GH OD KXPHGDG R VHTXHGDG
H[FHVLYD & XDQGR VH SUHVHQWHQ VLWXDFLRQHV DQRUPDOHV GH WHPSHUDWXUDV PX\ EDMDV R PX\
DOWDV R FXDQGR ODV FRQGLFLRQHV GH ODV RSHUDFLRQHV \R SURFHVRV VH UHDOLFHQ D HVWDV
WHPSHUDWXUDVVHFRQFHGHUiQDORVWUDEDMDGRUHV SDXVDVRUHOHYRVSHULyGLFRV
3DUD UHDOL]DU OD HYDOXDFLyQ GHO DPELHQWH WpUPLFR VH WHQGUi HQ FXHQWD HO tQGLFH :%*7
FDOFXODGR FRQWHPSHUDWXUD K~PHGDWHPSHUDWXUD GHJORER
\
WHPSHUDWXUDVHFD DGHPiVVH
WHQGUi HQ FXHQWD SDUD HO FiOFXOR GHO tQGLFH :%*7 OD H[SRVLFLyQ SURPHGLR RFXSDFLRQD/
7DPELpQ VH FDOFXODUi HO LQGLFH GHWHQVLyQ WpUPLFD WHQLHQGR HQFXHQWDHO PHWDEROLVPRORV
FDPELRV SRU FRQYHQFLyQ \ UDGLDFLyQ H[SUHVDGRV HQ NLORFDORUtDV SRU KRUD 3DUD HO FiOFXOR
GHO tQGLFH GH WHPSHUDWXUD HIHFWLYD VH WHQGUi HQ FXHQWD OD WHPSHUDWXUD VHFD OD
WHPSHUDWXUDK~PHGD
\
YHORFLGDG GHO
DLUH

( 48,326  '( 0( ',& ,Ï1
/RVHTXLSRV GH PHGLFLyQ GH HVWRV IDFWRUHV GHEHQ ORFDOL]DUVH HQHO OXJDUGRQGH SHUPDQHFH HO
WUDEDMDGRU
\
ODDOWXUDGH
O
D
UHJLyQGHOFXHUSRTXHHVWi PiVH[SXHVWDDODIXHQWH GHFDORU 3DUD
HYDOXDUHODPELHQWHVRPHWLGRDFDORUVHGHEHQFRQVLGHUDUFLQFR
IDFWRUHV

7HPSHUDWXUD GHO
DL
U
H
6 H PLGHFRQ WHUPyPHWUR GH
PHUFXU
L
R FRP~Q
\
OD
OHFWXUDVHWRPDFXDQGRHOWHUPyPHWURHVWi
HVWDELOL]DGR

+XPHGDGUHODWLYD GHO
D
L
UH

6 HPLGHFRQ HO
VLFUyPHWUR
TXHFRQVWD GHGRV
WH
U
PyPHWURV FRORFDGRV
SD
U
D
O
HODPHQWH
XQR GH ORV FXDOHV WLHQH HO EXOER
UHYHVWLGR SRU WHMLGR
K~PHGR

3DVDGRV
W
UHLQWD
PLQXWRV
\ HVWDQGR
HQFHU
UDGRV ORV GRV WHUPyPHWURV HQ XQD FiPDUD SURWHFWRUD GH
FD
O
RU
UDGLDQWH
VH REVHUYD
OD
WHPSHUDWXUD HQ DPERV
WHUPyPHWURV

XQRGH HOORV
LQGLFDUi
O
D
W
HPSHUD
W
XUD GHO EXOER K~PHGR7EK \ HO RWUR LQGLFDUi OD
WHPSHUDWXUD GHO EXOER VHFR
7EV

/RVGRV YDORUHV VH OOHYDQ
D
XQDFDUWD
VLFURPpWULFD
\
VHREWLHQHODKXPHGDG
UHODW
L
YD GHO
DLUH

9HORFLGDG GHO DLUH9D 6 H PLGH FRQ XQ DQHPyPHWUR TXH GHEH VHU
EDVWDQWH VHQVLEOH D ORV SHTXHx RV IOXLGRV GH DLUH
\
VH SXHGDQ KDFHU
OHFWXUDVFRQWLQXDVGHOPRYLPLHQWRGHODLUHQRGLUHFFLRQDO
& DORU UDGLDQWH 6 H PLGHPHGLDQWH XQWHUPyPHWURGH
JORER
TXHQRVLQGLFD
OD
WHPSHUDWXUDGHJORER7J
( VWH WHUPyPHWUR FRQVLVWH HQ XQD HVIHUD GH
FREUH
KXHFD GH

FP GH
GLiPHWUR
\

PP GH HVSHVRU SLQWDGDHQ VX H[WHULRU GH QHJUR PDWH TXH